English
العربية


הודעות מערכת בתי המשפט

פסקי דין והחלטות מתפרסמים באתר זה תוך 72 שעות מרגע פרסומם (למעט החלטות בית המשפט העליון)

הוראות מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שישמעו ופעילות מזכירות בתי המשפט בימי שישי, ערבי חג, ימי זיכרון ופגרות - 20/07/2017
לתשומת לב החייב בתשלום! אם המועד האחרון לביצוע התשלום שבו חויבת חל ביום מנוחה או שבתון עפ"י חיקוק, הנך רשאי לבצע את התשלום למחרת יום המנוחה/שבתון ללא חיוב בתוספת פיגורים ו/או ריבית פיגורים. במקרה כזה, ועל מנת למנוע העברתם לגבייה של תוספות פיגורים ו/או ריבית פיגורים שייוצרו בשל דחיית התשלום כאמור (למעט בעד אגרה ופיקדונות למיניהם שלא נושאים ריבית פיגורים), עליך ליידע את מזכירות בית המשפט לאלתר על אודות ביצוע התשלום באמצעות פנייה למרכז המידע של מערכת בתי המשפט בטלפון מס' 077-2703333. - 29/06/2017
טקס הפרישה של המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט אליקים רובינשטיין, יועבר מחר, 13.6.17, בשידור ישיר באתר הרשות השופטת ובחשבון הטוויטר של הדוברות בכתובת: https://twitter.com/Israelcourt. הנכם מוזמנים לצפות. - 12/06/2017
הוראות נוהל נשיאת בית המשפט העליון - מועד מנחה למתן פסקי דין בערעורים הנדונים בבית המשפט המחוזי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 וחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 – 29.12.2016 - 30/12/2016
עדכונים בנוגע למועדי ועדות שחרורים וביטול יום דיונים בכלא דמון בהמשך למצב החירום שהוכרז במחוז חיפה - 27/11/2016
בשל פינוי אסירים במחוז צפון בוטלו הדיונים הקבועים בועדת השחרורים של הנהלת בתי המשפט ביום א׳, 27.11.2016 - 25/11/2016
סיכום פסיקת בית המשפט העליון - שנת המשפט 2016-2015 - 06/10/2016
הקמת בית משפט לענייני משפחה בצפת - 09/08/2016
יישומון חדש של נט המשפט הושק על ידי הנהלת בתי המשפט - 14/07/2016
הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד נציג/ת ציבור בבית דין לעבודה - 03/07/2016
חובת הזנת פרטי זיהוי של כל הגורמים בצד א' בעת פתיחת תיק באופן אלקטרוני באמצעות מערכת נט המשפט - 24/05/2016
חדש באתר הרשות השופטת: העתקים דיגיטליים של כרכי הפד"י (פרסום רשמי של פסיקת בית המשפט העליון), בשלב זה משנת 2006 ואילך - 25/04/2016
הוראות מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שישמעו ופעילות מזכירות בתי המשפט בתקופת הפגרות - 04/04/2016
שאלות ותשובות אודות תהליך הדיוור החדש לציבור עורכי הדין המשתמשים במערכת נט המשפט - 03/04/2016
החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה - 2014, לא יופעל במועד שנקבע (17.9.15) והוא עתיד להתחיל לפעול ביום 17.7.16 - 11/09/2015
פסקי דין מרכזיים שניתנו בבית המשפט העליון בשנת המשפט 2015-2014 - 08/09/2015
הפעלת שירות חדש במרכז המידע הטלפוני – מענה בצ'ט באמצעות אתר הרשות השופטת - 12/05/2015
הודעות נוספות נמצאות באתר הדוברות
מידע כללי
בית המשפט העליון
הנהלת בתי המשפט
משמר בתי המשפט
מחלקת המחקר
דו"חות ונתונים סטטיסטים
בתי הדין לעבודה
השופטים והרשות השופטת
גיליון מיוחד של עלון השופטים
לשכת הדוברת
דיונים מבית המשפט העליון
המרכז להשתלמות שופטים
פרטי בתי משפט ומידע נוסף
בית המשפט העליון
בתי משפט
מרכז מידע טלפוני
077-2703333
תורנויות בפגרת ביהמ"ש
מידע שימושי
חוברות הסבר
אגרות
טפסים
חוק חופש המידע
אפוסטיל
הצעות עבודה ומכרזים
קריירה-עוזר משפטי/מתמחה
גורמי חוץ קשורים
קישורים לאתרים אחרים
פניות הציבור וביקורת פנים
מידע בנושא נגישות