English
العربية


הודעות מערכת בתי המשפט

פסקי דין והחלטות מתפרסמים באתר זה תוך 72 שעות מרגע פרסומם (למעט החלטות בית המשפט העליון)

חדש באתר הרשות השופטת: העתקים דיגיטליים של כרכי הפד"י (פרסום רשמי של פסיקת בית המשפט העליון), בשלב זה משנת 2006 ואילך - 25/04/2016
בתקופת פגרת הפסח, בתאריכים 22.4.16 ועד 30.4.16 (כולל), לא ניתן להגיש הליכים חדשים מרחוק - באמצעות מערכת נט המשפט. להגשת סעדים זמניים והליכים דחופים, המפורטים ב הודעת מנהל בתי המשפט , יש לפנות למזכירות בית המשפט. - 11/04/2016
הוראות מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שישמעו ופעילות מזכירות בתי המשפט בתקופת הפגרות - 04/04/2016
שאלות ותשובות אודות תהליך הדיוור החדש לציבור עורכי הדין המשתמשים במערכת נט המשפט - 03/04/2016
הודעה חשובה לעניין תיקון תקנות סד"א – המצאה אלקטרונית – החל מתאריך 01/11/15 - 28/10/2015
החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה - 2014, לא יופעל במועד שנקבע (17.9.15) והוא עתיד להתחיל לפעול ביום 17.7.16 - 11/09/2015
פסקי דין מרכזיים שניתנו בבית המשפט העליון בשנת המשפט 2015-2014 - 08/09/2015
הפעלת שירות חדש במרכז המידע הטלפוני – מענה בצ'ט באמצעות אתר הרשות השופטת - 12/05/2015
הגבלת שעת הגשת בקשות מרחוק למערכת "נט המשפט" - 19/08/2014
הוראות נוהל נשיא בית המשפט העליון: נוהל טיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון – 18/5/2014- 24/04/2014
נוהל קיום דיוני מעצרים בפני שופט במהלך שבת וחג שצירופם עולה על 48 שעות- 25/08/2013
הודעות נוספות נמצאות באתר הדוברות
מידע כללי
בית המשפט העליון
הנהלת בתי המשפט
משמר בתי המשפט
מחלקת המחקר
דו"חות ונתונים סטטיסטים
בתי הדין לעבודה
השופטים והרשות השופטת
גיליון מיוחד של עלון השופטים
לשכת הדוברת
דיונים מבית המשפט העליון
המכון להשתלמות שופטים
פרטי בתי משפט ומידע נוסף
בית המשפט העליון
בתי משפט
מרכז מידע טלפוני
077-2703333
תורנויות בפגרת ביהמ"ש
מידע שימושי
חוברות הסבר
אגרות
טפסים
חוק חופש המידע
אפוסטיל
הצעות עבודה ומכרזים
קריירה-עוזר משפטי/מתמחה
גורמי חוץ קשורים
קישורים לאתרים אחרים
פניות הציבור וביקורת פנים
מידע בנושא נגישות